Haber

Danıştay Sağlık Net 2 Veri Gönderiminin Yürütmesini Durdurdu

Bilindiği gibi Sağlık Bakanlığı, aile hekimliği, kamu ve özel hastaneler, muayenehaneler dahil özel sağlık kuruluşlarına başvuran hastaların sağlık da dahil kişisel bilgilerini merkezi olarak toplayacak bir sistem kurmuştur.

17 Kasım 2012 tarihinde 'Sağlık net 2 veri gönderimi' başlıklı bir Genelge göndererek muayenehane ve özel sağlık kuruluşları da dahil olmak üzere sağlık hizmeti verilen her yerden hastaların bilgilerini merkezi sistemle kendisine göndermelerini istemiştir.

Haber

SAYIŞTAY SGK DENETİM RAPORUNU AÇIKLADI! İBRETLİK RAPOR..

DENETİM GÖRÜŞÜ
Kurumun 2012 yılına ilişkin mali rapor ve tablolarının yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı doğru ve güvenilir bilgi içermediği; gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap ve işlemlerinde mali rapor ve tabloları etkileyecek düzeyde kanun ve diğer hukuki düzenlemelere aykırılıklar bulunduğu kanaatine varılmıştır. Tüm bu sebeplerle Kurumun 2012 yılı mali rapor ve tablolarına olumsuz denetim görüşü verilmiştir.

RAPORUN TÜMÜ: 

Haber

KAZIK YİNE VATANDAŞA! BİR TARAFTAN TİTCK, DİĞER TARAFTAN SGK...

Biz yazmaktan ve söylemekten bıktık ama ne yazık ki bazıları bildiğini okuyor. SGK birtaraftan ilaç olmayan ilaçları, hiç bir tedavi özelliği olmayan ilaçları ödüyor sonra acısını hastadan çıkartıyor!.. TİTCK dünyada benzeri olmayan ilaçlara hiçbir bilimsel test olmadan ruhsat veriyor, hastalar bedelini ödüyor.... yakında daha beter olacak!!!!

VATAN GAZETESİ 1.10.2014

TEB Genel Sekreteri Kızılay, 'SGK, ilaçta taban fiyat uygulamasıyla doktor ne yazarsa yazsın 'ben ilacın en ucuzunu öderim, geri kalan parayı hasta öder' diyecek" dedi.

Haber

DANIŞTAY SGK NIN TEK KUTU UYGULAMASINI BOZDU

Türk Tabipleri Birliği tarafından, 24.03.2013 gün ve 28597 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGK Sağlık Uygulama Tebliği’nde yer alan ve genel olarak sigortalıların sağlık hizmetlerine erişimini güçleştiren, sağlık hizmetini zamanında ve gerektiği kadar alma hakkının özünü zedeleyen, Devletin “sosyal devlet” olma özelliği ile bağdaşmayan, hekimlerin tedavi yetkisini hukuka aykırı şekilde sınırlandıran hükümlerin iptali istemiyle açılan davada, yürütmenin durdurulması istemi karara bağlandı.

Haber

TİTCK OLMAYAN KANUNA DAYANARAK BAZI İLAÇLARI KORUYOR! KONU YARGIYA GİDİYOR...

Bundan bir süre önce Sağlık Bakanlığına Bilgi Edinme Kanuna göre yapılan müracaata Sağlık Bakanlığı sorulan sorularla alakasız cevap verdi. Apranaks ve kodefen ile ilgili olarak çok basit olarak sorulan soru ‘bu ilaçların farmakokinetiği yani ilaçlar ağızadan alındıkatan sonra ne kadar sürede kana geçiyor, kan seviyeleri nelerdir, parçalanma ürünleri ve itrahı nasıldır gibi temel bilgiler ve bu ilaçların orijinal mi yoksa jenerik ilaçlar mı olduğu sorulmuş ve hangi yönetmelik hükümlerine göre ruhsat verildiği bilgisi istenmişti.

Haber

İmha edilen bozuk ilaçlar hastalara verildi mi?

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, Türkiye’de ruhsatı bulunmayan ancak tedavi için zorunlu olduğu gerekçesiyle Türk Eczacılar Birliği (TEB) ve Sağlık Bakanlığı protokolüyle getirilen ilaçların uygun saklanmadıkları gerekçesiyle bozulduğunu ve bakanlık müfettişlerinin raporu doğrultusunda bu ilaçların imha edilmeleri kararı alındığını açıkladı. Bu ilaçların yıllık 1 milyar TL ciroya ulaştığını belirten Oran, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’na, “İmha edilen ilaçlardan hastalara verilenler oldu mu kendilerini uyardınız mı? TEB’in yeni uygulamasıyla kargoyla ilaç gönderme devri mi başlıyor?

Haber

AMERİKAN NÖROLOJİ AKADEMİSİ KANSER DIŞI AĞRILARDA OPİYAT KULLANILMASINA KARŞI ÇIKTI

Türkiyede hiçbir test yapılmadan kronik ağrılarda kullanılmasına müsaade edilen kodein gibi opiyatların baş ağrısı, fibromiyalji ve bel ağrılarında faydası olmadığını açıkladı. Washington Üniversitesinden Profesör Gary Franklin opiyat aşırı dozuna bağlı ölümlerin aşırı arttığını, bu ilaçların etkenliğinin çok düşük buna mukabil zararlarının çok fazla olduğunu açıkladı.

Haber

TITCK APRANAX PLUS İLE İLGİLİ İDDİALARA CEVAP VERDİ

Sağlık Bakanlığı, 'Naproksen sodyum' etken maddeli ilaçla ilgili iddialar üzerine, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun ruhsatlandırılmış tüm tıbbi ürünlerin piyasa kullanım takiplerini yaparak kayıt altına aldığını ve global ölçekte paylaştığını belirterek, söz konusu ilaca ilişkin Bakanlığa hiçbir yan etki iletilmediğini bildirdi.

Haber

KİM HAKLI? TİTCK SGK NIN YÖNERGESİNİN İPTALİ İÇİN MAHKEMEYE BAŞVURDU!

SGK, eşdeğer ilaçlardan klinik araştırma istenebileceğini dair bir yönerge hazırladı. TİTCK ise bunun yerli ilacı sıkıntıya sokacağını söyledi. Anlaşmaya varılamayınca TİTCK, SGK'yı mahkemeye verdi.

SGK'nın, 3 Temmuz'da hazırladığı Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge'ya eşdeğer ilaçta klinik araştırma istenebileceği yönünde bir madde eklendi. sağlık bakanlığı bu maddenin yerli ilacı sıkıntıya sokabileceği görüşünü SGK'ya iletti, ancak herhangi bir sonuç alınamadı. Bunun üzerine TİTCK, SGK'ya Danıştay'da dava açtı.

MADDE HUKUKA AYKIRI

Haber